ข้อมูลอาจารย์ผู้คุมสอบประจำปีการศึกษา  2/2562

กณิชฑ์ ธีรสิทธางกูร
กนกกาญจน์ จิรศิริเลิศ
กนิษฐา อินธิชิต
กมลวรรณ พงษ์กุล
กริชบดินทร์ ผิวหอม
กฤษฎารัตน์ ลีเขาสูง
กฤษณ์ คำนนท์
กฤตยา ศรีษะผา
กวินวัฒน์ หิรัญบูรณะ
กวีสิปปวิชญ์ เมืองจันทร์
กาญจน์เกล้า พลเคน
กิจติพงษ์ ประชาชิต
กิตติชัย ขันทอง
กิตติธรา พวงธนะสาร
กิตติพงษ์ วงศ์คำ
กุลวุฒิ แสนศักดิ์
ขนิษฐา ฉิมพาลี
คนึงชัย วิริยสุนทร
จริยา สายรัตนอินทร์
จรูญ แช่มชื่น
จิตติมา พลศักดิ์
จิตติมาภรณ์ สีหะวงษ์
จิตโสภิณ โสหา
จินตนา อ่อนลา
จิรนันต์ รัตนสีวอ
จิรายุ มุสิกา
จีระนันท์ วงศ์วทัญญู
จุฑามณี รุ้งแก้ว
จุฑาสินี ชนะศึก
จุฬารัตน์ บุษบงก์
ชนมน สุขวงศ์
ชนิดา ตันไพบูลย์
ชนินทร เรืองอุดมสกุล
ชรัณ โภคสกลวาณิช
ชลธิชา โรจนแสง
ชลิลลา บุษบงก์
ชัชวาลย์ โคตรสงคราม
ชานนท์ ไชยทองดี
ชำนาญ โสดา
ชุติมา เมฆวัน
ชุติมา ช้างขำ
ชูเกียรติ พงศ์พนาพิพัฒน์
ญาณิศา ศรีบุญเรือง
ฐิติมา เกษมสุข
ณฐพงศ์ ใจซื่อตรง
ณัฏฐิยา เกื้อทาน
ณัฏฐ์พัชร์ วณิชย์กุล
ณัฐกร โต๊ะสิงห์
ณัฐกานต์ ขันทอง
ณัชฐปกรณ์ สีหะวงษ์สกุล
ณัฐวัฒน์ บัวทอง
ณัฐวุฒิ พลศรี
ณัฐศรัณย์ ชุมวรฐายี
ดนุพล สืบสำราญ
ดรุณวรรณ แมดจ่อง
ดวงจันทร์ โพธิสาร
ดำรงพล พันธ์จันทร์
ดำรงฤทธิ์ จันทรา
ทรณ์ สิทธิศักดิ์
ทวีวัฒน์ คันทา
ทองปักษ์ ดอนประจำ
ทองอุ่น มั่นหมาย
ทัย กาบบัว
ทิฆัมพร เพทราเวช
ทิพย์สุดา กุมผัน
ทิพวรรณ พานเข็ม
ทิวาพร ใจก้อน
ธนพล วิยาสิงห์
ธนะพัฒน์ ทักษิณทร์
ธนวรรณ อวยศักดิ์ไชยยงค์
ธรรญญพร วิชัย
ธัญทิพ บุญเยี่ยม
ธัญยธรณ์ พิพัฒนมงคลชัย
ธัญวรัตน์ แจ่มใส
ธันยพงศ์ สารรัตน์
ธีรพงศ์ สงผัด
นนทยา อิทธิชินบัญชร
นพเรศวร์ ธรรมศรัณยกุล
นรพล รามฤทธิ์
นริสรา ลอยฟ้า
นลินี อำพินธ์
นวพล กรรณมณีเลิศ
นันทพร บุญพรหม
นารีรัตน์ ศรีหล้า
นิตยา มณีนิล
นิตยา แข่งขัน
นิโรธ ศรีมันตะ
บูรณ์เชน สุขคุ้ม
ปฏิมากร จริยฐิติพงศ์
ปณต นวลใส
ปณัยกร บุญกอบ
ประดิษฐ์ วงศ์สุวรรณ
ประเสริฐ บัวจันอัฐ
ปราณี ศรีบุญเรือง
ปรารถนา มะลิไทย
ปาริฉัตร พงษ์คละ
ปาวีณา ฉ่ำกิ่ง
ปิยฉัตร ทองแพง
ปิ่นอนงค์ จำปาเงิน
พงศธร ทวีธนวาณิชย์
พนารัตน์ สังข์อินทร์
พนิดา พานิชกุล
พยุงศักดิ์ คงศิลา
พรศิริ วิรุณพันธ์
พรหมลิขิต อุรา
พัชรา ปราชญ์เวทย์
พัฒนพงษ์ โพธิปัสสา
พัณณิตา นันทะกาล
พิทักษ์ชัย ทางทอง
พิมพิลา คงขาว
พิมพ์ลภัส เสียงหวาน
พิมล วิเศษสังข์
พิศาล สุขขี
พิศาล สมบัติวงค์
พุทธิพร พิธานธนานุกูล
ฟ้า แคมเบล
ภัควัฒน์ จรรยาสุทธิวงศ์
ภาภรณ์ เหล่าพิลัย
ภาวดี ทะไกรราช
ภิรัญญา จันทร์เปล่ง
ภูมิเกียรติ สว่างวงศ์
มัสติกา พิมพ์สุตะ
ยุวดี มัญติยาการกุล
รดาธร ศรีสายหยุด
รัตตัญญู ศิลาบุตร
ราชิต เพ็งสีแสง
รุ่งอรุณ เทิดกิจเจริญ
ลัทธกาญจน์ กุยแก้ว
ลัลนา ยุกต์วัฒนพงศ์
ลำไย สิงห์สุข
ลินดา ราเต
ลือศักดิ์ แสวงมี
วนัสนันท์ งวดชัย
วระเดช ภาวัตเวคิน
วรายุทธ อินอร่าม
วศณ มังชาดา
วัชระ โสฬสพรหม
วัชรินทร์ กอกหวาน
วันวิสาข์ รุ้งแก้ว
วารี นันทสิงห์
วิชชุดา วงศ์พานิชย์
วิภาวดี ทวี
วิมลศิริ สีหะวงษ์
วิรยา บุญรินทร์
วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข
วิสรุตม์ จางศิริกุล
วิไลรัตน์ รัตนเจริญมิตร
วีระชาติ ดวงมาลา
วุฒิชัย นาคเขียว
ศศิธร สมอินทร์
ศิริวุฒิ วรรณทอง
ศุภชัย ทองสุข
สมนึก ศรีดาพันธ์
สายัณห์ สืบผาง
สายใจ เกิดมงคล
สิทธิชัย บวชไธสง
สิริกัลยา สุขขี
สิริพร ยศแสน
สิรีธร สุขเจริญ
สีหนาท ลอบมณี
สุจิรา คงวัน
สุดาทิพย์ เกษจ้อย
สุทธิดา พันธุ์โคตร
สุพจน์ สิงหัษฐิต
สุภัทร สายรัตนอินทร์
สุภัทรษร ทวีจันทร์
สุภาพร อามาตย์
สุรเชษฐ์ พรมรักษ์
สุวัฒน์ รุ้งแก้ว
สุวิมล นาเพีย
สุเทวี คงคูณ
อนุชิต อนุพันธ์
อนุวัฒน์ ศรีสุวรรณ์
อภิชาติ มุกดาม่วง
อภิญญา ธิปเทศ
อภิญญา สุขช่วย
อภิรดี ไชยกาล
อรทัย จำปาใด
อรธิดา ประสาร
อรพร ทับทิมศรี
อรรถพล ศิริเวชพันธ์
อลงกต แผนสนิท
อัจฉริยะ ศรีทา
อัญชัญ เจริญศรีเมือง
อานนท์ ตั้งพิทักษ์ไกร
อินทิรา ศักดิ์เมียนแก้ว
อุมาพร ประชาชิต
อุรารัตน์ แก้วดวงงาม
เจนจิรา ปาทาน
เจษฎา สุขสนิท
เฉลิมพล สวัสดิ์พงษ์
เดชณรงค์ วนสันเทียะ
เตชภณ ทองเติม
เบญจมาศ ฉิมมาลี
เพ็ญลักษณ์ อ่อนทรวง
เมธาวุฒิ พงษ์ธนู
เมธี วิสาพรม
เมธี ไชยหา
เสถียร สีชื่น
เสาวลักษ์ รักชอบ
เอกพิชัย สอนศรี
เอกเทศ แสงลับ
โชคชัย ไตรยสุทธิ
โชติรส นพพลกรัง
โพธิ์พงศ์ ฉัตรนันทภรณ์
ไชยวัฒน์ ศรีแก้ว
ไพบูลย์ สุทธิ
ไมยรา เศรษฐมาศ