พิมพ์รายชื่อนักศึกษาประจำหมู่เรียน

รายละเอียดข้อมูล
        62307596 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        62307595 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        62307594 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        62307593 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        62307592 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        62307591 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        62301171 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
        62228881 สาขาวิชานิติศาสตร์
        62223251 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        62222131 สาขาวิชาการจัดการ
        62204031 สาขาวิชาการบัญชี
        62202261 สาขาวิชารัฐศาสตร์
        62162451 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
        62159641 สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
        62159531 สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
        62128882 สาขาวิชานิติศาสตร์
        62128881 สาขาวิชานิติศาสตร์
        62128661 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        62128551 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
        62127981 สาขาวิชาภาษาจีน
        62127432 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        62127431 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        62127321 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        62127212 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
        62127211 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
        62123251 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        62123141 สาขาวิชาการตลาด
        62122691 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล
        62122582 สาขาวิชาสังคมศึกษา
        62122581 สาขาวิชาสังคมศึกษา
        62122472 สาขาวิชาภาษาไทย
        62122471 สาขาวิชาภาษาไทย
        62122362 สาขาวิชาการประถมศึกษา
        62122361 สาขาวิชาการประถมศึกษา
        62122131 สาขาวิชาการจัดการ
        62115062 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
        62115061 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
        62109831 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
        62106332 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
        62106331 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
        62105121 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
        62104882 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
        62104881 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
        62104142 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
        62104141 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
        62104033 สาขาวิชาการบัญชี
        62104032 สาขาวิชาการบัญชี
        62104031 สาขาวิชาการบัญชี
        62103922 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        62103921 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        62102262 สาขาวิชารัฐศาสตร์
        62102261 สาขาวิชารัฐศาสตร์
        62102072 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
        62102071 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
        62101062 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        62101061 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        62100951 สาขาวิชาประวัติศาสตร์
        62100941 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        62100841 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
        62100831 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
        62100792 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
        62100791 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
        62100731 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
        62100721 สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
        62100682 สาขาวิชาพลศึกษา
        62100681 สาขาวิชาพลศึกษา
        62100591 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
        62100482 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
        62100481 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
        62100411 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
        62100371 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
        62100261 สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
        62100141 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
        61307596 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        61307595 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        61307594 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        61307593 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        61307592 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        61307591 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        61301171 สาขาวิชาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
        61262451 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
        61259641 สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
        61228881 สาขาวิชานิติศาสตร์
        61228661 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        61227431 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        61223251 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        61222131 สาขาวิชาการจัดการ
        61204031 สาขาวิชาการบัญชี
        61202261 สาขาวิชารัฐศาสตร์
        61201061 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        61162451 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
        61159641 สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
        61159531 สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
        61128881 สาขาวิชานิติศาสตร์
        61128662 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        61128661 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        61128551 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
        61127982 สาขาวิชาภาษาจีน
        61127981 สาขาวิชาภาษาจีน
        61127432 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        61127431 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        61127321 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        61127212 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
        61127211 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
        61123251 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        61123141 สาขาวิชาการตลาด
        61122582 สาขาวิชาสังคมศึกษา
        61122581 สาขาวิชาสังคมศึกษา
        61122472 สาขาวิชาภาษาไทย
        61122471 สาขาวิชาภาษาไทย
        61122362 สาขาวิชาการประถมศึกษา
        61122361 สาขาวิชาการประถมศึกษา
        61122131 สาขาวิชาการจัดการ
        61115062 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
        61115061 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
        61109831 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
        61106332 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
        61106331 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
        61105121 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
        61104882 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
        61104881 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
        61104142 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
        61104141 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
        61104033 สาขาวิชาการบัญชี
        61104032 สาขาวิชาการบัญชี
        61104031 สาขาวิชาการบัญชี
        61103922 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        61103921 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        61102262 สาขาวิชารัฐศาสตร์
        61102261 สาขาวิชารัฐศาสตร์
        61102072 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
        61102071 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
        61101062 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        61101061 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        61100951 สาขาวิชาประวัติศาสตร์
        61100941 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        61100841 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
        61100831 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
        61100792 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
        61100791 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
        61100731 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
        61100682 สาขาวิชาพลศึกษา
        61100681 สาขาวิชาพลศึกษา
        61100591 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
        61100482 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
        61100481 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
        61100411 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
        61100371 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
        61100261 สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
        61100141 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
        60307596 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        60307595 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        60307594 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        60307593 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        60307592 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        60307591 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        60301171 สาขาวิชาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
        60262451 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
        60259641 สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
        60228881 สาขาวิชานิติศาสตร์
        60228661 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        60227431 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        60223251 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        60223141 สาขาวิชาการตลาด
        60222131 สาขาวิชาการจัดการ
        60204031 สาขาวิชาการบัญชี
        60202261 สาขาวิชารัฐศาสตร์
        60201061 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        60200721 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
        60162451 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
        60159641 สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
        60159531 สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
        60128882 สาขาวิชานิติศาสตร์
        60128881 สาขาวิชานิติศาสตร์
        60128662 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        60128661 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        60128551 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
        60127981 สาขาวิชาภาษาจีน
        60127433 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        60127432 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        60127431 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        60127321 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        60127212 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
        60127211 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
        60123251 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        60123141 สาขาวิชาการตลาด
        60122691 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        60122582 สาขาวิชาสังคมศึกษา
        60122581 สาขาวิชาสังคมศึกษา
        60122472 สาขาวิชาภาษาไทย
        60122471 สาขาวิชาภาษาไทย
        60122362 สาขาวิชาการประถมศึกษา
        60122361 สาขาวิชาการประถมศึกษา
        60122131 สาขาวิชาการจัดการ
        60115062 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
        60115061 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
        601104142 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
        60109831 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
        60106332 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
        60106331 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
        60105121 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
        60104882 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
        60104881 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
        60104142 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
        60104141 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
        60104033 สาขาวิชาการบัญชี
        60104032 สาขาวิชาการบัญชี
        60104031 สาขาวิชาการบัญชี
        60103922 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        60103921 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        60102263 สาขาวิชารัฐศาสตร์
        60102262 สาขาวิชารัฐศาสตร์
        60102261 สาขาวิชารัฐศาสตร์
        60102072 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
        60102071 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
        60101062 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        60101061 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        60100951 สาขาวิชาประวัติศาสตร์
        60100941 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        60100841 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
        60100831 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
        60100792 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
        60100791 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
        60100732 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
        60100731 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
        60100682 สาขาวิชาพลศึกษา
        60100681 สาขาวิชาพลศึกษา
        60100591 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
        60100483 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
        60100482 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
        60100481 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
        60100411 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
        60100371 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
        60100141 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
        59428722 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
        59428721 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
        59329122 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
        59329121 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
        59329011 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
        59328992 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
        59328991 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
        59310892 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
        59310891 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
        59307596 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        59307595 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        59307594 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        59307593 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        59307592 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        59307591 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        59302371 สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
        59228881 สาขาวิชานิติศาสตร์
        59228771 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
        59228661 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        59227561 สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
        59227431 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        59223251 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        59222131 สาขาวิชาการจัดการ
        59204031 สาขาวิชาการบัญชี
        59202261 สาขาวิชารัฐศาสตร์
        59201061 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        59128882 สาขาวิชานิติศาสตร์
        59128881 สาขาวิชานิติศาสตร์
        59128771 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
        59128662 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        59128661 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        59128551 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
        59127982 สาขาวิชาภาษาจีน
        59127981 สาขาวิชาภาษาจีน
        59127561 สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
        59127551 สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
        59127541 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
        59127433 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        59127432 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        59127431 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        59127321 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        59127213 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
        59127212 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
        59127211 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
        59123251 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        59123141 สาขาวิชาการตลาด
        59122691 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        59122583 สาขาวิชาสังคมศึกษา
        59122582 สาขาวิชาสังคมศึกษา
        59122581 สาขาวิชาสังคมศึกษา
        59122474 สาขาวิชาภาษาไทย
        59122473 สาขาวิชาภาษาไทย
        59122472 สาขาวิชาภาษาไทย
        59122471 สาขาวิชาภาษาไทย
        59122363 สาขาวิชาการประถมศึกษา
        59122362 สาขาวิชาการประถมศึกษา
        59122361 สาขาวิชาการประถมศึกษา
        59122131 สาขาวิชาการจัดการ
        59115062 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
        59115061 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
        59109831 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
        59106333 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
        59106332 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
        59106331 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
        59105121 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
        59104883 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
        59104882 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
        59104881 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
        59104143 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
        59104142 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
        59104141 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
        59104033 สาขาวิชาการบัญชี
        59104032 สาขาวิชาการบัญชี
        59104031 สาขาวิชาการบัญชี
        59103923 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        59103922 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        59103921 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        59102263 สาขาวิชารัฐศาสตร์
        59102262 สาขาวิชารัฐศาสตร์
        59102261 สาขาวิชารัฐศาสตร์
        59102072 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
        59102071 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
        59101062 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        59101061 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        59100951 สาขาวิชาประวัติศาสตร์
        59100942 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        59100941 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        59100841 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
        59100831 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
        59100792 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
        59100791 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
        59100732 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
        59100731 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
        59100721 สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
        59100683 สาขาวิชาพลศึกษา
        59100682 สาขาวิชาพลศึกษา
        59100681 สาขาวิชาพลศึกษา
        59100591 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
        59100482 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
        59100481 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
        59100371 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
        59100261 สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
        59100141 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์