พิมพ์รายชื่อนักศึกษาประจำหมู่เรียน

รายละเอียดข้อมูล
        61262451 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
        61259641 สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
        61228881 สาขาวิชานิติศาสตร์
        61228661 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        61227431 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        61223251 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        61222131 สาขาวิชาการจัดการ
        61204031 สาขาวิชาการบัญชี
        61202261 สาขาวิชารัฐศาสตร์
        61201061 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        61162451 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
        61159641 สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
        61159531 สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
        61128882 สาขาวิชานิติศาสตร์
        61128881 สาขาวิชานิติศาสตร์
        61128662 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        61128661 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        61128551 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
        61127982 สาขาวิชาภาษาจีน
        61127981 สาขาวิชาภาษาจีน
        61127432 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        61127431 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        61127321 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        61127212 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
        61127211 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
        61123251 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        61123141 สาขาวิชาการตลาด
        61122582 สาขาวิชาสังคมศึกษา
        61122581 สาขาวิชาสังคมศึกษา
        61122472 สาขาวิชาภาษาไทย
        61122471 สาขาวิชาภาษาไทย
        61122362 สาขาวิชาการประถมศึกษา
        61122361 สาขาวิชาการประถมศึกษา
        61122131 สาขาวิชาการจัดการ
        61115062 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
        61115061 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
        61109831 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
        61106332 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
        61106331 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
        61105121 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
        61104882 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
        61104881 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
        61104142 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
        61104141 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
        61104033 สาขาวิชาการบัญชี
        61104032 สาขาวิชาการบัญชี
        61104031 สาขาวิชาการบัญชี
        61103922 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        61103921 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        61102262 สาขาวิชารัฐศาสตร์
        61102261 สาขาวิชารัฐศาสตร์
        61102072 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
        61102071 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
        61101063 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        61101062 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        61101061 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        61100951 สาขาวิชาประวัติศาสตร์
        61100942 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        61100941 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        61100841 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
        61100831 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
        61100792 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
        61100791 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
        61100731 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
        61100721 สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
        61100682 สาขาวิชาพลศึกษา
        61100681 สาขาวิชาพลศึกษา
        61100591 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
        61100482 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
        61100481 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
        61100411 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
        61100371 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
        61100261 สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
        61100141 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
        60307596 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        60307595 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        60307594 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        60307593 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        60307592 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        60307591 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        60301171 สาขาวิชาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
        60262451 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
        60259641 สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
        60228881 สาขาวิชานิติศาสตร์
        60228661 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        60227431 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        60223251 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        60223141 สาขาวิชาการตลาด
        60222131 สาขาวิชาการจัดการ
        60204031 สาขาวิชาการบัญชี
        60202261 สาขาวิชารัฐศาสตร์
        60201061 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        60200721 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
        60162451 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
        60159641 สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
        60159531 สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
        60128882 สาขาวิชานิติศาสตร์
        60128881 สาขาวิชานิติศาสตร์
        60128662 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        60128661 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        60128551 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
        60127981 สาขาวิชาภาษาจีน
        60127433 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        60127432 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        60127431 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        60127321 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        60127212 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
        60127211 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
        60123251 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        60123141 สาขาวิชาการตลาด
        60122691 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        60122582 สาขาวิชาสังคมศึกษา
        60122581 สาขาวิชาสังคมศึกษา
        60122472 สาขาวิชาภาษาไทย
        60122471 สาขาวิชาภาษาไทย
        60122362 สาขาวิชาการประถมศึกษา
        60122361 สาขาวิชาการประถมศึกษา
        60122131 สาขาวิชาการจัดการ
        60115062 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
        60115061 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
        601104142 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
        60109831 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
        60106332 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
        60106331 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
        60105121 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
        60104882 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
        60104881 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
        60104142 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
        60104141 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
        60104033 สาขาวิชาการบัญชี
        60104032 สาขาวิชาการบัญชี
        60104031 สาขาวิชาการบัญชี
        60103922 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        60103921 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        60102263 สาขาวิชารัฐศาสตร์
        60102262 สาขาวิชารัฐศาสตร์
        60102261 สาขาวิชารัฐศาสตร์
        60102072 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
        60102071 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
        60101062 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        60101061 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        60100951 สาขาวิชาประวัติศาสตร์
        60100941 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        60100841 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
        60100831 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
        60100792 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
        60100791 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
        60100731 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
        60100682 สาขาวิชาพลศึกษา
        60100681 สาขาวิชาพลศึกษา
        60100591 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
        60100483 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
        60100482 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
        60100481 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
        60100411 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
        60100371 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
        60100141 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
        59428722 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
        59428721 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
        59329122 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
        59329121 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
        59329011 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
        59328992 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
        59328991 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
        59310892 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
        59310891 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
        59307596 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        59307595 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        59307594 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        59307593 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        59307592 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        59307591 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        59302371 สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
        59228881 สาขาวิชานิติศาสตร์
        59228771 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
        59228661 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        59227561 สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
        59227431 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        59223251 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        59222131 สาขาวิชาการจัดการ
        59204031 สาขาวิชาการบัญชี
        59202261 สาขาวิชารัฐศาสตร์
        59201061 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        59128882 สาขาวิชานิติศาสตร์
        59128881 สาขาวิชานิติศาสตร์
        59128771 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
        59128662 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        59128661 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        59128551 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
        59127982 สาขาวิชาภาษาจีน
        59127981 สาขาวิชาภาษาจีน
        59127561 สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
        59127551 สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
        59127541 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
        59127433 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        59127432 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        59127431 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        59127321 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        59127213 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
        59127212 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
        59127211 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
        59123251 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        59123141 สาขาวิชาการตลาด
        59122691 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        59122583 สาขาวิชาสังคมศึกษา
        59122582 สาขาวิชาสังคมศึกษา
        59122581 สาขาวิชาสังคมศึกษา
        59122474 สาขาวิชาภาษาไทย
        59122473 สาขาวิชาภาษาไทย
        59122472 สาขาวิชาภาษาไทย
        59122471 สาขาวิชาภาษาไทย
        59122363 สาขาวิชาการประถมศึกษา
        59122362 สาขาวิชาการประถมศึกษา
        59122361 สาขาวิชาการประถมศึกษา
        59122131 สาขาวิชาการจัดการ
        59115062 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
        59115061 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
        59109831 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
        59106333 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
        59106332 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
        59106331 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
        59105121 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
        59104883 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
        59104882 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
        59104881 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
        59104143 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
        59104142 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
        59104141 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
        59104033 สาขาวิชาการบัญชี
        59104032 สาขาวิชาการบัญชี
        59104031 สาขาวิชาการบัญชี
        59103923 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        59103922 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        59103921 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        59102263 สาขาวิชารัฐศาสตร์
        59102262 สาขาวิชารัฐศาสตร์
        59102261 สาขาวิชารัฐศาสตร์
        59102072 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
        59102071 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
        59101062 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        59101061 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        59100951 สาขาวิชาประวัติศาสตร์
        59100942 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        59100941 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        59100841 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
        59100831 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
        59100792 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
        59100791 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
        59100731 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
        59100721 สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
        59100683 สาขาวิชาพลศึกษา
        59100682 สาขาวิชาพลศึกษา
        59100681 สาขาวิชาพลศึกษา
        59100591 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
        59100482 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
        59100481 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
        59100371 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
        59100261 สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
        59100141 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
        58401171 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
        58338672 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
        58338671 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
        58330632 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
        58330631 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
        58317421 สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
        58312052 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
        58312051 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
        58308806 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        58308805 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        58308804 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        58308803 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        58308802 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        58308801 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        58308731 สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
        58301172 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
        58301171 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
        58232061 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        58227281 สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
        58221191 สาขาวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
        58220231 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        58220201 สาขาวิชาการตลาด
        58214231 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        58208371 สาขาวิชารัฐศาสตร์
        58208351 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        58207581 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        58205471 สาขาวิชานิติศาสตร์
        58202081 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
        58201621 สาขาวิชาการบัญชี
        58200601 สาขาวิชาการจัดการ
        58162711 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
        58137652 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
        58137651 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
        58132062 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        58132061 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        58131222 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        58131221 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        58128151 สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
        58121881 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
        58121191 สาขาวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
        58120281 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
        58120261 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์
        58120232 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        58120231 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        58120201 สาขาวิชาการตลาด
        58117931 สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
        58117341 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
        58114231 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        58113652 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
        58113651 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
        58112251 สาขาวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
        58111652 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
        58111651 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
        58111493 สาขาวิชาสังคมศึกษา
        58111492 สาขาวิชาสังคมศึกษา
        58111491 สาขาวิชาสังคมศึกษา
        58109971 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
        58109651 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
        58109511 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
        58109413 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
        58109412 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
        58109411 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
        58109192 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
        58109191 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
        58108861 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        58108373 สาขาวิชารัฐศาสตร์
        58108372 สาขาวิชารัฐศาสตร์
        58108371 สาขาวิชารัฐศาสตร์
        58108354 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        58108353 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        58108352 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        58108351 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        58107873 สาขาวิชาภาษาไทย
        58107872 สาขาวิชาภาษาไทย
        58107871 สาขาวิชาภาษาไทย
        58107583 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        58107582 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        58107581 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        58107563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
        58107562 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
        58107561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
        58107331 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
        58107302 สาขาวิชาภาษาจีน
        58107301 สาขาวิชาภาษาจีน
        58106773 สาขาวิชาพลศึกษา
        58106772 สาขาวิชาพลศึกษา
        58106771 สาขาวิชาพลศึกษา
        58106191 สาขาวิชาประวัติศาสตร์
        58105473 สาขาวิชานิติศาสตร์
        58105472 สาขาวิชานิติศาสตร์
        58105471 สาขาวิชานิติศาสตร์
        58104732 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
        58104731 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
        58103803 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        58103802 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        58103801 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        58103573 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
        58103572 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
        58103571 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
        58102713 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
        58102712 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
        58102711 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
        58102082 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
        58102081 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
        58101753 สาขาวิชาการประถมศึกษา
        58101752 สาขาวิชาการประถมศึกษา
        58101751 สาขาวิชาการประถมศึกษา
        58101624 สาขาวิชาการบัญชี
        58101623 สาขาวิชาการบัญชี
        58101622 สาขาวิชาการบัญชี
        58101621 สาขาวิชาการบัญชี
        58100891 สาขาวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
        58100601 สาขาวิชาการจัดการ