ข้อมูลอาจารย์ผู้สอนประจำปีการศึกษา  2/2562

David Philpott
Jun Miki
Miss Marita Magnell
SHI ZHEN TING
Shi Xin Yu
Shi Xin Yu+วิภาวดี ทวี
Shonosuke Aoki
กณิชฑ์ ธีรสิทธางกูร+ทิวาพร ใจก้อน
กณิชฑ์ ธีรสิทธางกูร+ประดิษฐ ศิลาบุตร
กณิชฑ์ ธีรสิทธางกูร+วุฒิชัย นาคเขียว
กนกกาญจน์ จิรศิริเลิศ
กนิษฐา อินธิชิต
กมลวรรณ พงษ์กุล
กริชบดินทร์ ผิวหอม
กฤษฎารัตน์ ลีเขาสูง
กฤษฎารัตน์ ลีเขาสูง+ทองปักษ์ ดอนประจำ
กฤษฎารัตน์ ลีเขาสูง+พุทธิพร พิธานธนานุกูล
กฤษณ์ คำนนท์
กฤตยา ศรีษะผา
กวินวัฒน์ หิรัญบูรณะ
กวีสิปปวิชญ์ เมืองจันทร์
กวีสิปปวิชญ์ เมืองจันทร์+คณะ คณะ
กันทิมา แสงใส
กันทิมา แสงใส+อธิชาติ บุญญยศยิ่ง
กันทิมา แสงใส+อภิสิทธิ์ มีปัญญา
กาญจน์เกล้า พลเคน
กิจติพงษ์ ประชาชิต
กิตติชัย ขันทอง
กิตติชัย ขันทอง+วาดน้ำ จันทร์พวง
กิตติธรา พวงธนะสาร+ณัฐวิภานันท์ โนนแก้ว
กิตติธรา พวงธนะสาร+สุจิรา คงวัน
กิตติพงษ์ วงศ์คำ
กุลวุฒิ แสนศักดิ์
ขนิษฐา ฉิมพาลี
คนึงชัย วิริยสุนทร
คนึงชัย วิริยสุนทร+จริยา สายรัตนอินทร์
คนึงชัย วิริยะสุนทร+พัชรา ปราชญ์เวทย์
คนึงชัย วิริยสุนทร+ฟ้า แคมเบล
จริยา สายรัตนอินทร์
จริยา สายรัตนอินทร์+ทิวาพร ทาวะรมย์
จรูญ แช่มชื่น
จำเริญ อุ่นแก้ว+สิริกัลยา สุขขี
จิตติมา พลศักดิ์
จิตติมาภรณ์ สีหะวงษ์
จิตโสภิณ โสหา
จิตโสภิณ โสหา+ชลิลลา โสหา
จิรายุ มุสิกา
จิรายุ มุสิกา+พนารัตน์ สังข์อินทร์
จีระนันท์ วงศ์วทัญญู
จีระนันท์ วงศ์วทัญญ+คณะ คณะ
จุฑามณี รุ้งแก้ว
จุฑาสินี ชนะศึก
จุฑาสินี ชนะศึก+Liang Yujing
จุฑาสินี ชนะศึก+วิภาวดี ทวี+วีระชาติ ดวงมาลา
จุฬารัตน์ บุษบงก์
ชนมน สุขวงศ์
ชนิดา ตันไพบูลย์
ชนินทร เรืองอุดมสกุล
ชรัณ โภคสกลวาณิช
ชรัณ โภคสกลวาณิช+ลำไย สิงห์สุข
ชลธิชา โรจนแสง
ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ
ชลิลลา บุษบงก์
ชัชวาลย์ โคตรสงคราม
ชานนท์ ไชยทองดี
ชานนท์ ไชยทองดี+นวพล กรรณมณีเลิศ+อภิสิทธิ์ มีปัญญา
ชานนท์ ไชยทองดี+ฟ้า แคมเบล
ชำนาญ โสดา
ชำนาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร
ชุติมา เมฆวัน
ชุติมา ช้างขำ
ชุติมา ช้างขำ+คณะ คณะ
ชุติมา ช้างขำ+อนันศักดิ์ พวงอก
ชูวิทย์ นาเพีย
ชูเกียรติ พงศ์พนาพิพัฒน์
ญาณิศา ศรีบุญเรือง
ฐิติมา เกษมสุข
ณฐพงศ์ ใจซื่อตรง
ณัฏฐิยา เกื้อทาน
ณัฏฐ์พัชร์ วณิชย์กุล
ณัฐกร โต๊ะสิงห์
ณัฐกร โต๊ะสิงห์+คณะ คณะ
ณัฐกร โต๊ะสิงห์+จิรายุ มุสิกา
ณัฐกร โต๊ะสิงห์+อนุวัฒน์ ศรีสุวรรณ์
ณัฐกานต์ ขันทอง
ณัฐวัฒน์ บัวทอง
ณัฐวัฒน์ บัวทอง+คณะ คณะ
ณัฐวัฒน์ บัวทอง+ประสิทธิศักดิ์ ฝอยทอง
ณัฐวัฒน์ บัวทอง+เตชิต ศิรวงศ์เดชา
ณัฐวิภานันท์ โนนแก้ว
ณัฐวิภานันท์ โนนแก้ว+SHI ZHENG TING
ณัฐวุฒิ พลศรี
ณัฐศรัณย์ ชุมวรฐายี
ดนุพล สืบสำราญ
ดนุพล สืบสำราญ+คณะ คณะ
ดรุณวรรณ แมดจ่อง
ดวงจันทร์ โพธิสาร
ดำรงพล พันธ์จันทร์
ดำรงฤทธิ์ จันทรา
ทรณ์ สิทธิศักดิ์
ทวีวัฒน์ คันทา
ทวีวัฒน์ คันทา+ชรัณ โภคสกลวาณิช
ทวีวัฒน์ คันทา+อธิชาติ บุญยศยิ่ง
ทองปักษ์ ดอนประจำ
ทองปักษ์ ดอนประจำ+วิรยา บุญรินทร์
ทองอุ่น มั่นหมาย
ทองอุ่น มั่นหมาย+เมธี วิสาพรม+จิตติมาภรณ์ สีหะวงษ
ทัย กาบบัว
ทัย กาบบัว+อภิญญา ธิปเทศ
ทิฆัมพร เพทราเวช
ทิพย์สุดา กุมผัน
ทิพย์สุดา กุมผัน+กนกกาญจน์ จิรศิริเลิศ
ทิพย์สุดา กุมผัน+ณัฐกร โต๊ะสิงห์
ทิพวรรณ พานเข็ม
ทิพวรรณ พานเข็ม+คณะ คณะ
ทิวาพร ใจก้อน
ทิวาพร ใจก้อน+คณะ คณะ
ธนพล วิยาสิงห์
ธนะพัฒน์ ทักษิณทร์
ธนะพัฒน์ ทักษิณทร์+วิรยา บุญรินทร์
ธนวรรณ อวยศักดิ์ไชยยงค์
ธนวรรณ อวยศักดิ์ไชยยงค์+อาจารย์ใหม่ ใหม่
ธรรญญพร วิชัย
ธัญทิพ บุญเยี่ยม
ธัญญะ สายหมี
ธัญญะ สายหมี+วัชระ โสฬสพรหม
ธัญญะ สายหมี+เชิดศักดิ์ ฉายถวิล
ธัญยธรณ์ พิพัฒนมงคลชัย
ธัญยธรณ์ พิพัฒนมงคลชัย +ณัฐธนนท์ บัวทอง
ธัญวรัตน์ แจ่มใส
ธันยพงศ์ สารรัตน์
ธีรพงศ์ สงผัด
ธีรพงศ์ สงผัด+กนิษฐา อินธิชิต
นนทยา อิทธิชินบัญชร
นพเรศวร์ ธรรมศรัณยกุล
นภวรรณ ชาติมนตรี
นรพล รามฤทธิ์
นริสรา ลอยฟ้า
นลินี อำพินธ์
นลินี อำพินธ์+ภิรัญญา จันทร์เปล่ง
นวพล กรรณมณีเลิศ
นวพล กรรณมณีเลิศ+วิสรุตม์ จางศิริกุล
นันทพร บุญพรหม
นันทพร บุญพรหม+น้ำผึ้ง ท่าคล่อง
นารีรัตน์ ศรีหล้า
นิตยา มณีนิล
นิตยา แข่งขัน
นิตยา แข่งขัน+คณะ คณะ
นิโรธ ศรีมันตะ
น้ำผึ้ง ท่าคล่อง+ชลธิชา โรจนแสง
บังอร สุขจันทร์+ทิฆัมพร เพทราเวช
บังอร สุขจันทร์+ลินดา ราเต
บูรณ์เชน สุขคุ้ม
ปกรณ์ชัย สุพัฒน์
ปกรณ์ชัย สุพัฒน์+ไพบูลย์ สุทธิ
ปฏิมากร จริยฐิติพงศ์
ปณต นวลใส
ปณัยกร บุญกอบ
ประกาศิต อานุภาพแสนยากร+คณะ คณะ
ประกาศิต อานุภาพแสนยากร+จิณวัตร ปะโคทัง
ประกาศิต อานุภาพแสนยากร+ประดิษฐ ศิลาบุตร
ประกาศิต อานุภาพแสนยากร+อรธิดา ประสาร
ประจวบ จันทร์หมื่น+เอกพงษ์ วงศ์คำจันทร์
ประดิษฐ์ วงศ์สุวรรณ
ประดิษฐ ศิลาบุตร
ประดิษฐ ศิลาบุตร+คณะ คณะ
ประดิษฐ์ วงศ์สุวรรณ+ปกรณ์ชัย สุพัฒน์
ประดิษฐ์ วงศ์สุวรรณ+ทองอุ่น มั่นหมาย
ประเสริฐ บัวจันอัฐ
ปราณี ศรีบุญเรือง
ปรารถนา มะลิไทย
ปรารถนา มะลิไทย+เอกพงษ์ วงศ์คำจันทร์
ปาริฉัตร พงษ์คละ
ปาวีณา ฉ่ำกิ่ง
ปิยฉัตร ทองแพง
ปิ่นอนงค์ จำปาเงิน
ปิ่นอนงค์ จำปาเงิน+ภิรัญญา จันทร์เปล่ง
พงศธร ทวีธนวาณิชย์
พงศธร ทวีธนวาณิชย์+พัชรวรรณ สิทธิศาสตร์
พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง+พิมล วิเศษสังข์
พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง+ อุดมพันธ์ พิชญ์ประเสริฐ
พนารัตน์ สังข์อินทร์
พนิดา พานิชกุล
พยุงศักดิ์ คงศิลา
พรศิริ วิรุณพันธ์
พรหมลิขิต อุรา
พรเทพ เจิมขุนทด
พัชรวรรณ สิทธิศาสตร์
พัชรวรรณ สิทธิศาสตร์+ธนะพัฒน์ ทักษิณทร์+ธรรญญพร วิ
พัชรา ปราชญ์เวทย์
พัฒนพงษ์ โพธิปัสสา
พัณณิตา นันทะกาล
พัณณิตา นันทะกาล+ชัชวาลย์ โคตรสงคราม
พิชญาพร ศรีบุญเรือง
พิทักษ์ชัย ทางทอง
พิมพิลา คงขาว
พิมพ์ลภัส เสียงหวาน
พิมพ์ลภัส เสียงหวาน+ตรีเนตร สาระพงษ์
พิมพ์ลภัส เสียงหวาน+นวลศรี ยงยศ
พิมพ์ลภัส เสียงหวาน+ประสิทธิศักดิ์ ฝอยทอง
พิมล วิเศษสังข์
พิศาล สุขขี
พิศาล สมบัติวงค์
พิศาล สมบัติวงค์+คณะ คณะ
พิศาล สมบัติวงค์+อรทัย จำปาใด
พุทธิพร พิธานธนานุกูล
ฟ้า แคมเบล
ภัควัฒน์ จรรยาสุทธิวงศ์
ภาดล อามาตย์
ภาภรณ์ เหล่าพิลัย
ภาวดี ทะไกรราช
ภิรัญญา จันทร์เปล่ง
ภูมิเกียรติ สว่างวงศ์
มัสติกา พิมพ์สุตะ
ยุวดี มัญติยาการกุล
รัตตัญญู ศิลาบุตร
ราชิต เพ็งสีแสง
รุ่งอรุณ เทิดกิจเจริญ
ลัทธกาญจน์ กุยแก้ว
ลัลนา ยุกต์วัฒนพงศ์
ลำไย สิงห์สุข
ลินดา ราเต
ลือศักดิ์ แสวงมี
ลือศักดิ์ แสวงมี+วิชชุดา วงศ์พานิชย์
ลือศักดิ์ แสวงมี+อ.สุเทวี คงคูณ
วนัสนันท์ งวดชัย
วระเดช ภาวัตเวคิน
วระเดช ภาวัตเวคิน+สุทิน ไชยวัฒน์
วรายุทธ อินอร่าม
วศณ มังชาดา
วัชระ โสฬสพรหม
วัชระ โสฬสพรหม+เอกพิชัย สอนศรี
วัชรินทร์ กอกหวาน
วันวิสาข์ รุ้งแก้ว
วารี นันทสิงห์
วิชชุดา วงศ์พานิชย์
วิชุดา สิงห์คำ
วิภาวดี ทวี
วิภาวดี ทวี+อัญชัญ เจริญศรีเมือง
วิมล หลักรัตน์
วิมลศิริ สีหะวงษ์
วิรยา บุญรินทร์+จีระนันท์ วงศ์วทัญญู
วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข
วิสรุตม์ จางศิริกุล
วิสรุตม์ จางศิริกุล+อธิชาติ บุญญยศยิ่ง
วิไลรัตน์ รัตนเจริญมิตร
วีระชาติ ดวงมาลา
วีระชาติ ดวงมาลา+Liang Yujing
วุฒิชัย นาคเขียว
ศศิธร สมอินทร์
ศิริกมล สาริผล
ศิริวุฒิ วรรณทอง
ศุภชัย ทองสุข
สมนึก ศรีดาพันธ์
สมาน อัศวภูมิ+ประดิษฐ ศิลาบุตร
สหัสา พลนิล
สาคร แก้วสมุทร์
สายัณห์ สืบผาง
สายใจ เกิดมงคล
สายใจ เกิดมงคล+คนึงชัย วิริยสุนทร
สิทธิชัย บวชไธสง
สิริกัลยา สุขขี
สิริพร ยศแสน
สิริพร ยศแสน+คณะ คณะ
สิรีธร สุขเจริญ
สิรีธร สุขเจริญ+สิทธิชัย บวชไธสง
สีหนาท ลอบมณี
สุจิรา คงวัน+ณัฐวิภานันท์ โนนแก้ว
สุจิรา คงวัน+อรุโณทัย บุญชม
สุดาทิพย์ เกษจ้อย
สุดาทิพย์ เกษจ้อย+พิมพ์ลภัส เสียงหวาน
สุทธิดา พันธุ์โคตร
สุทธิดา พันธุ์โคตร +Jun Miki
สุพจน์ สิงหัษฐิต
สุภัทร สายรัตนอินทร์
สุภัทรษร ทวีจันทร์
สุภัทรษร ทวีจันทร์+คณะ คณะ
สุภาพร อามาตย์
สุรศักดิ์ จันทา
สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง+คณะ คณะ
สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง+ประดิษฐ ศิลาบุตร
สุรศักดิ์ จันทรา+วาดน้ำ จันทร์พวง
สุรเชษฐ์ พรมรักษ์
สุรเชษฐ์ พรมรักษ์+เอกพิชัย สอนศรี
สุวัฒน์ รุ้งแก้ว
สุวิมล นาเพีย+คณะ คณะ
สุวิมล นาเพีย+ดนุพล สืบสำราญ
สุเทวี คงคูณ
อธิชาติ บุญญยศยิ่ง
อนันศักดิ์ พวงอก
อนุชิต อนุพันธ์
อนุพันธ์ สุวรรณพันธ์
อนุวัฒน์ ศรีสุวรรณ์
อภิชาติ มุกดาม่วง
อภิญญา ธิปเทศ
อภิญญา สุขช่วย
อภิรดี ไชยกาล
อภิสิทธิ์ มีปัญญา
อรทัย จำปาใด
อรธิดา ประสาร
อรธิดา ประสาร+นพเรศวร์ ธรรมศรัณยกุล
อรพร ทับทิมศรี
อรพร ทับทิมศรี+ชลิลลา บุษบงก์
อรรถพล ศิริเวชพันธ์
อรุโณทัย บุญชม+กิตติธรา พวงธนะสาร
อลงกต แผนสนิท
อลงกต แผนสนิท+ประจวบ จันทร์หมื่น
อัจฉริยะ ศรีทา
อัญชัญ เจริญศรีเมือง
อัฐพร กิ่งบู
อาจารย์ใหม่ ใหม่
อานนท์ ตั้งพิทักษ์ไกร
อาสนะ เชิดชู
อินทิรา ศักดิ์เมียนแก้ว
อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ
อุมาพร ประชาชิต
อุรารัตน์ แก้วดวงงาม
อุรารัตน์ แก้วดวงงาม+เจษฎา ชาตรี
เกษม เปนาละวัด
เจนจิรา ปาทาน
เจษฎา โพนแก้ว
เจษฎา สุขสนิท
เจษฎา สุขสนิท+กันทิมา แสงใส
เจษฎา สุขสนิท+รุ่งอรุณ เทิดกิจเจริญ
เฉลิมพล สวัสดิ์พงษ์
เฉลิมพล สวัสดิ์พงษ์+ชลธิชา โรจนแสง
เชิดศักดิ์ ฉายถวิล
เชี่ยวชาญ แสงทอง
เดชณรงค์ วนสันเทียะ
เตชภณ ทองเติม
เตชภณ ทองเติม+คณะ คณะ
เตชภณ ทองเติม+เมธาวุฒิ พงษ์ธนู
เตชิต ศิรวงศ์เดชา
เตชิต ศิรวงศ์เดชา+รัฐวิทย์ หมั่นเจริญภาวนา
เบญจมาศ ฉิมมาลี
เพ็ญลักษณ์ อ่อนทรวง
เมธาวุฒิ พงษ์ธนู
เมธาวุฒิ พงษ์ธนู+ธรรญญพร วิชัย
เมธี วิสาพรม
เมธี ไชยหา
เมธี วิสาพรม+คณะ คณะ
เมธี วิสาพรม+จิตติมาภรณ์ สีหะวงษ์
เมธี ไชยหา+นรพล รามฤทธิ์
เสกสรรค์ ทานะ+จุฑาสินี ชนะศึก
เสกสรรค์ ทานะ+วีระชาติ ดวงมาลา
เสกสรรค์ ทานะ+สุทธิดา พันธุ์โคตร
เสถียร สีชื่น
เสาวลักษ์ รักชอบ
เอกพิชัย สอนศรี
เอกพิสิฐ คำเอี่ยมรัตน์
เอกพิสิฐ คำเอี่ยมรัตน์+จินตนา อ่อนลา
เอกพิสิฐ คำเอี่ยมรัตน์+ณัชฐปกรณ์ สีหะวงษ์สกุล
เอกเทศ แสงลับ
เอมอร แสนภูวา
โชคชัย ไตรยสุทธิ
โชคชัย ไตรยสุทธิ+นิโรธ ศรีมันตะ+ภูมิเกียรติ สว่างว
โชคชัย ไตรยสุทธิ+ภูมิเกียรติ สว่างวงศ์
โชติรส นพพลกรัง
โชติรส นพพลกรัง+อนุวัฒน์ ศรีสุวรรณ์
โพธิ์พงศ์ ฉัตรนันทภรณ์
ไชยวัฒน์ ศรีแก้ว
ไพบูลย์ สุทธิ
ไมยรา เศรษฐมาศ